+98(17)32342315
+98(17)32342317
گرگان / عدالت 14 / مجتمع فارابی

ماموگرافی دیجیتال

سنجش تراکم استخوان

سونوگرافی دیجیتال

رادیولوژی دیجیتال

عضویت در باشگاه سلامت

شما هم به جمع 1016 نفر عضو باشگاه سلامت بپیوندید

پرسش و پاسخ اینترنتی

پاسخ به پرسش های متداول تصویربرداری پزشکی