تکان های جنین چند وقت یک بار احساس می شوند؟

تکان های جنین چند وقت یک بار احساس می شوند؟

تکان های جنین چند وقت یک بار احساس می شوند؟

در ابتدا تعداد تکانها کم و فاصله آنها زیاد است و ممکن است در حد چند تکان در روز باشد. در واقع جنین مرتب تکان خورده و ضربه میزند ولی بیشتر ضربهها قدرت کافی برای حس شدن توسط مادر را ندارند. ولی در سه ماهه دوم ضربات شدید تر و بیشتر میشوند. نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که الگوی تکان خوردن همه جنینها یکسان نیست بنابراین تجارب مادران در این زمینه ممکن است متفاوت باشد. تا زمانی که حرکات جنین یک الگوی ثابت داشته و چندان تغییر نکند میتوان گفت که مشکلی وجود ندارد.

روش کنترل تکان خوردن جنین

یکی از روش های رایج به این شکل است: زمانی از روز را که جنین فعال است انتخاب کنید. (بهتر است که شمارش روزانه در زمان مشخصی از هر روز انجام شود.) آرام بنشینید یا به پهلو دراز بکشید. مدت زمانی را که طول می کشد تا 10 ضربه مجزا را احساس کنید اندازه بگیرید. (ضربه، تکان ناگهانی، و حرکت تمام بدن جنین همگی محاسبه میشوند.) در صورتی که در عرض 2 ساعت حداقل 10 تکان را حس نکردید بهتر است با پزشک خود تماس بگیرید چون وضعیت حرکات جنین در رحم مادر یکی از شاخصهای سلامت جنین در دوران حاملگی است.

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲