شرایط و آمادگی برای سونوگرافی رحم و تخمدان

شرایط و آمادگی برای سونوگرافی رحم و تخمدان

قبل از انجام سونوگرافی شکمی و واژینال باید موارد زیر را بدانید:
 
- مثانه باید پر از آب باشد،نوشیدن آب، چای، آب میوه و دیگر مایعات برای پر شدن مثانه کافی است. از نوشیدنی های گاز دار برای پر کردن مثانه استفاده نکنید
 
- در سونوگرافی از زنان باردار تا هفته دوازدهم حاملگی، مثاثه باید کاملا پر باشد، ولی برای ماه های بالاتر، نیازی به پربودن مثانه نیست.
 
- برای انجام سونوگرافی واژینال، مثانه نیمه پر کافی است.
 
- وجود موی اندک شکم برای انجام سونوگرافی مشکلی پیش نمی آورد اما موی بیش از حد مانع حرکت پروب روی شکم شده و باید قبلش شیو کنید.
 
- انجام سونوگرافی واژینال در ماه های پایین بارداری مشکلی ندارد اما در ماه های بالاتر نیازی به انجام این روش نیست.
 

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰