تغذیه با شیرخشک چه مضراتی دارد ؟

تغذیه با شیرخشک چه مضراتی دارد ؟

ترکیب شیر مصنوعی یکسان است و مانند شیر مادر تغییر نمی کندهورمون ها،آنزیم ها، انواع املاح و نحوه جذب آن ها و صدها فاکتور ایمنی بخش موجود در شیرمادر، در شیرمصنوعی وجود نداردبعلاوه کودکان از فواید شیر مادر در ارتقاء بهره هوشی و همچنین از فواید عاطفی تغذیه با شیر مادر و امنیت روانی ناشی از آن در دوران بلوغ محروم می شوند و این امر بر تکامل روانی اجتماعی کودك در آینده اثر می گذارد. 

احتمال آلوده شدن هنگام تهیه  و طرز تهیه نادرست یعنی رقیق یا غلیظ درست کردن شیر مصنوعی کودك را با بیماري و دریافت ناکافی یا زیاد مواد مغذي و در نتیجه کاهش رشد ، اشکال دیگر سوءتغذیه، گرسنگی و بی قراري .... مواجه می کند. 

برخی دیگر از خطرات تغذیه با شیر مصنوعی عبارتند از: ابتلاء شیرخوار به بسیاري از بیماري ها( مثل اسهال واستفراغ،دل دردهاي قولنجی، عفونت هاي گوش و ادراري ، مننژیت، اگزما،آسم(، احتمال ابتلاء به چاقی، بیماري هاي قلبی و عروقی وبیماري قند نیز در بزرگسالی بیشتر می شودضمنا مادر هم از فواید شیر دهی محروم می شود

هزینه خرید شیر مصنوعی چندین برابر هزینه مورد نیاز براي تغذیه صحیح مادر است، بعلاوه هزینه بیشتر بیمار شدن کودك به خانواده تحمیل می شود.

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴