بخش راديولوژی مؤسسه  تصویربرداری پزشکی مهرگان با سيستم CR كداك ارائه دهنده بهترين كيفيت تصاوير راديولوژی ديجيتال بوده و همچنين كليه راديوگرافی های استخوان های بدن، بافت نرم، راديوگرافی های تخصصی سن استخوانی، راديوگرافی هاي تخصصی با ماده حاجب شامل IVP (تصويربرداری كليه) ،VCUG ، يورتروسيستوگرافی رتروگريد، HSG‌(هيستروسالپنگوگرافی؛ عكس تخصصی رنگی رحم)، باريم سوالو، باريم ميل (عكس رنگی مری و معده و اثنی عشر)، ترانزيت روده باريك، باريم انما، كلانژيوگرافی T.Tube تحت نظارت پزشك قابل انجام است.

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
بازدید: 4966